Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1667 1915
Reposted frombjureczko bjureczko viayourheartbeat yourheartbeat
9910 e5d1
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viaSapereAude SapereAude
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
kształcę swoją osobowość i bardzo próbuję stworzyć model siebie bardzo pozytywnej.
Reposted fromSapereAude SapereAude
9628 1b81
Reposted fromkarahippie karahippie viaszarakoszula szarakoszula
7031 5840
0683 2daf
Myślę. 
I trochę się uśmiecham.
Trochę się boję.
— Chiara Gamberale – Przez 10 minut
Reposted fromavooid avooid
4310 041c 500
Reposted fromdaud daud viapanpancerny panpancerny
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaPicki91 Picki91
4806 0974 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaPicki91 Picki91
6544 7df6 500

sarahtimpson:

Morning x

Reposted fromjohnkeats johnkeats viaPicki91 Picki91
8953 8f3a
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaPicki91 Picki91
9889 1b5c 500
2300 e61c 500
9444 4e03 500
Reposted frommrrru mrrru viabanshe banshe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl