Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromgreensky greensky viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
0936 eddc
0523 f0b1 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
3868 1203 500
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
3711 0416
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialove-water love-water
5634 aa30
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
8944 9175
Reposted fromMrSatan MrSatan viairmelin irmelin
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viairmelin irmelin
1711 82cb 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
2188 5242 500
5365 fb79 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaover-land over-land
6666 df43
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaover-land over-land
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaover-land over-land
Jak mam Ci zaimponować? Milczeniem? Chyba tak.
— Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego
1813 abf4
Reposted fromrisky risky viaover-land over-land
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaover-land over-land
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl