Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”, profesor teatralnie się oburzył: „To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa >>kochać<< stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka. >>Kochać, to chcieć być czyimś dobrem<<. Zapamiętajcie to: >>chcieć być czyimś dobrem<<!”.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka vianastypsychotic nastypsychotic
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
Reposted frommefir mefir viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
4076 a01e
Reposted fromcalifornia-love california-love
1367 21e8
Reposted fromsolitaire solitaire vianezavisan nezavisan
Nie potrzebuję nikogo w moim życiu, kto nie chce w nim być.
— Georgina do Sereny
Reposted fromFlau Flau viabiauek biauek
3398 5cb1
Reposted fromsoSad soSad viamolotovcupcake molotovcupcake
9359 a186

Happy French girl and her cat (1959).

9168 a120
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl