Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2016

Jednym z największych lęków na świecie jest lęk przed opinią innych. Dopiero w momencie, w którym nie odczuwasz strachu przed tłumem, przestajesz być owcą — stajesz się lwem. Wówczas w twym sercu rodzi się potężny ryk, to zew wolności.
— Osho
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahoneybunny honeybunny
1094 fc63
Reposted fromPMSLweb PMSLweb viahoneybunny honeybunny
2338 ac6b 500
Fernando Vicente
Reposted fromNajada Najada viapaintings paintings
6193 b09c 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaexplosionss explosionss
2422 1767
Reposted frommental-cat mental-cat viaexplosionss explosionss
2365 c646 500
3307 6e46 500
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viaexplosionss explosionss
5466 0bdf
Reposted fromkittylitter kittylitter viaexplosionss explosionss
2437 19e3
Reposted fromkoskoss koskoss viaexplosionss explosionss
8113 d343
Reposted fromnyaako nyaako viaexplosionss explosionss
0829 1283
Reposted fromnyaako nyaako viamisiaq misiaq
9384 8883 500
Reposted fromrol rol viaexplosionss explosionss
2987 f638 500
Reposted from2016 2016 viaexplosionss explosionss
5599 0a9f
Pawlikowska - Jasnorzewska
9436 9361 500
Reposted fromrol rol viaexplosionss explosionss
1444 1fa8
powerful tat
9505 1b05
Reposted fromkfiati kfiati viaitoweryou itoweryou
7090 8151
Reposted fromGIFer GIFer vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl